Sommardanskolan 2018 i Stugun

ÖBRK's SommarDansSkola (SDS) 2022

I år bjuder Östersunds Bugg & Rock’n’ Roll Klubb (ÖBRK) traditionsenligt in till en danslägerskola för ungdomar.
ÖBRK’s sommardansskola har anordnats sedan 2005 som ett sätt att erbjuda dansintresserade ungdomar från hela Sverige, men främst Jämtland och Mittnorrland, ett bra dansläger.

SYFTE

Det grundläggande syftet med SDS är att stimulera dansintresset hos ungdomar. Därigenom kan dansen fortleva i sina former av idrott, kultur och nöje.

Utöver själva dansen handlar lägret till stor del om att våga växa som ung människa så att man känner en trygghet i att umgås på ett positivt och naturligt sätt utan droger. Dansen ger ett utmärkt tillfälle för flickor och pojkar att umgås på lika villkor.

MÅL

Att deltagarna får ett livslångt dansintresse som berikar deras liv.
Att öka dansens spridning som idrott och social umgängesform.
Att få deltagande ungdomar att känna sig trygga i att umgås jämställt och drogfritt.
Att vidga deltagarnas perspektiv när det gäller att umgås med människor av olika kön, olika social bakgrund, olika etnicitet och med olika fysiska förutsättningar.
Att ge kunskaper om goda kost- och motionsvanor.
Att deltagarna får en rolig sommarlovsvecka och ett positivt minne för livet.

GENOMFÖRANDE

Lägret vänder sig till ungdomar i åldern 12 – 18 år.
Lägret hålls under 4 dagar i mitten av juni.

Under lägret genomförs kurser i Bugg, Foxtrot samt GamTjo, med fokus på social dans. Utöver kurserna hålls också ett stort antal aktiviteter med teambuilding, vars syfte är att skapa gemenskap, glädje och trygghet i gruppen samt i förlängningen nya dansvänner.

I samband med måltider och träning tas frågor om kost- och motionsvanor upp. En SISU-utbildning ”Värdegrunder” finns med och dessutom hålls några korta alkohol- och drogförebyggande diskussioner.

Lägerdeltagarna har helpension med boende på salsgolv. En utbildad kock ansvarar för mathållningen under lägret.

Under hela dygnet finns ett flertal vuxna ledare på plats för att hjälpa och stötta ungdomarna, varav vissa kanske bor borta för första gången. Dessutom finns ”KIS’ar”, ett antal handplockade, lite äldre ungdomar från ÖBRK med gott vuxenperspektiv vars enda uppgift är att finnas till hands för som stöd till deltagarna.

Sjukvårdspersonal finns på plats och lägret är helt drogfritt.

ÖVRIGT

Lägerkostnaden ska hållas så låg att ingen tvingas avstå på grund av ekonomiska förhållanden. För att kunna hålla nere kostnaderna jobbar ledare och funktionärer till största delen ideellt. ÖBRK ordnar försäkring och bjuder på medlemskap för året.

Tack vare ett bra samarbete med kommunen kan lokalkostnaderna minimeras.

Med hjälp av sponsorer hoppas vi kunna skaffa godkänd närproducerad mat av hög kvalitet samt nödvändig utrustning utan att det ska belasta deltagaravgifterna.

UPPFÖLJNING

Styrgruppen för ÖBRK’s SDS genomför en utvärdering bland deltagare och funktionärer samt ett uppföljningsmöte där lägret sammanfattas.

Resultatet från utvärderingen ska redovisas för styrelsen för ÖBRK.

LEDNING

Styrgrupp för ÖBRK’s SDS:

Göran Larsson, Ordförande och säkerhetsansvarig/lokalansvarig
Anette Jönsson, Mat- och sjukvårdsansvarig
Patrik Bengtsson, Material och sponsoransvarig
Mats Mattiasson, Ekonomiansvarig
Inga-Lill Silvander, Webbansvarig och media
Ida Bergman och Terese Godevärn, KIS-ansvarig